Privacyverklaring Oosterhuis (Versiedatum: 17 mei 2023)

Oosterhuis, gevestigd aan Kolderveense Bovenboer 31 7948 LT NIJEVEEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oosterhuis
Kolderveense Bovenboer 31
7948 LT NIJEVEEN
0522 – 49 16 86
info@oosterhuis-bv.nl
www.oosterhuis-bv.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Oosterhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oosterhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oosterhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– Het uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Oosterhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
verwijzen wij u naar onze 
cookie verklaring.


Social media
Op onze website staan buttons van sociale media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oosterhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op direct via telefoon of  via e-mailadres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oosterhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oosterhuis-bv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Oosterhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Oosterhuis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Oosterhuis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Oosterhuis te beschermen. Daarbij betrachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Laatste update: 17 mei 2023