Projectdetails

Project: De Wieden Petgaten

Opdrachtgever: Natuurmonumenten

Uitvoeringsperiode: 2022-2024

Contractvorm: RAW

Kerncompetenties: Natuurtechnisch grondwerk

Over het project

Het Natura2000-gebied De Wieden is een laagveenmoeras ten westen van Meppel. Het moerasgebied bestaat uit meren, petgaten, graslanden, rietlanden, trilvenen en moerasbossen. De van oudsher gegraven petgaten verlanden door de jaren heen waarbij elk stadium van verlanden zijn eigen specifieke kenmerkende natuurwaarden heeft. Om verschillen in successiestadia te houden dienen er nieuwe petgaten ontgraven te worden. Eerst wordt er bos gekapt en stobben verwijderd, het vrijkomende hout wordt versnipperd en daarna worden er nieuwe petgaten gegraven zodat het verlanden weer opnieuw kan beginnen.

Onze werkzaamheden bestaan bij dit project uit;

  • Kappen van moerasbossen
  • Versnipperen van het vrijgekomen materiaal bij de bos kap
  • Verwijderen van de stobben
  • Graven van petgaten
  • Verwerken van het vrijgekomen materiaal op de bestaande legakkers en in een deel van de verlande petgaten.